L O A D I N G
blog banner

Výskum

Realizované rozborové úlohy v rámci výskumu kontrahované Slovenskou správou ciest (SSC).

2020: Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete, II. časť

Táto rozborová úloha je pokračovaním rovnomennej rozborovej úlohy z roku 2019.

V tejto časti sa detailne analyzujú vhodné modely pre vytvorenie kľúčových spoločenských indikátorov výkonu (KPI) na úrovni cestnej siete, predovšetkým týkajúcich sa prevádzkových nákladov vozidiel, stratových časov vodičov, pasažierov a nákladu a emisií.

Bola urobená a je popísaná aj podrobná technická analýza a nvárh pre implementáciu národného systému KPI.

Rozborová úloha bola ukončená a na stránke SSC je k dispozícii v plnom znení.

2019: Strategický reporting stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Cieľom tejto rozborovej úlohy je navrhnúť nový systém strategického reportovania a systém pre meranie výkonu ako sadu vhodných kľúčových výkonnostných indikátorov (KPI), ktorá sa stane integrálnou súčasťou národného systému hospodárenia s vozovokami a cestnou sieťou.

Rozborová úloha bola ukončená a na stránke SSC je k dispozícii v plnom znení.

2019: Algoritmizácia plánov a modelovanie vývoja stavu vozoviek na úrovni cestnej siete

Cieľom tejto rozborovej úlohy je:

  1. analyzovať a popísať metódy matematického modelovanie degradačných procesov vozoviek, vrátane deterministických a pravdepodobnostných modelov,
  2. analyzovať a popísať alogritmy pre tvorbu plánov údržby, opráv a rekonštrukcií vozoviek v rámci národného systému hospodárenia s vozovkami.

Rozborová úloha bola ukončená a na stránke SSC je k dispozícii v plnom znení.

2018: Identifikácia porúch vozoviek z výstupov zariadenia LineScan

Slovenská správa ciest disponuje meracím systému s riadkovou kamerou („LineScan“), ktorá zachytáva vizuálny záznam povrchu vozovky.

Cieľom tejto rozborovej úlohy je preskúmať možnosti pre automatizovanú alebo polo-automatizovanú extrakciu porúch povrchu vozovky z týchto vizuálnych záznamov, a to predovšetkým trhlín a výtlkov.

Boli popísané niektoré najčastejšie používané princípy a vyvinul sa prototypový systém pre detekciu porúch povrchu vozoviek na báze umelej inteligencie.

Rozborová úloha bola ukončená a na stránke SSC je k dispozícii v plnom znení.